Trường tiểu học Ma Nới được thành lập năm 2007 theo Quyết định số: 842/2007/QĐ-UBND, ngày 19/4/2007 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học tại địa bàn xã Ma Nới. Trường Tiểu học Ma Nới đóng trên địa bàn xã Ma Nới, thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hơn 95% dân cư là người dân tộc Rag lai. Trường Tiểu học Ma Nới có 4 điểm trường, đóng tại thôn Ú, thôn Do, Hà Dài và Gia Hoa, với tổng diện tích là 11607 m2 (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 939497-BN 939498-BN 939499 ngày 12/6/2013 của sở tài nguyên môi trường tỉnh Ninh Thuận). Trong đó: điểm trung tâm 3808 m2; điểm thôn Do là 1109 m2 ; điểm thôn Hà Dài là 4690 m2 ; điểm Gia Hoa là 2000m2).

     Trường tiểu học Ma Nới có 40 cán bộ, giáo viên, công nhân viên; Trong đó, Ban Giám Hiệu là 03; Giáo viên 32; Công nhân viên là 5. Nhìn chung, Đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên chủ yếu mới ra trường, trẻ, có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết với công tác giáo dục tại địa phương và có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học cho 500 học sinh với 26 lớp; trong đó: Khối lớp 1 có 6 lớp. Khối lớp 2 có 5 lớp. Khối lớp 3 có 5 lớp. Khối lớp 4 có 5 lớp. Khối lớp 5 có 5 lớp.

     Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục tại  Trường Tiểu học Ma Nới không ngừng phát triển cả về qui mô trường lớp, lẫn chất lượng giáo dục. Trường lớp khang trang, trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất và chính sách cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc Raglay đã phát huy hiệu quả. Chính quyền địa phương, tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội đã quan tâm nhiều hơn đến sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, cơ sở vật chất thiếu thốn so với vùng đồng bằng. 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

I. CHI BỘ

          Chi bộ Trường Tiểu học Ma Nới được thành lập cùng với sự thành lập của Trường Tiểu học Ma Nới, trực thuộc Đảng bộ xã Ma Nới. Chi bộ lãnh đạo hệ thống chính trị trong nhà trường nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. Chi bộ Trường Tiểu học Ma Nới có Chi Ủy gồm 3 đồng chí và 14 Đảng viên.

 
Chi ủy: 

           Đồng chí: CAO TRỌNG BẰNG - Bí thư Chi Bộ

           Email: banghs1976@gmail.com - Điện thoại 0796001005

          Đồng chí ĐẠO VĂN HOẠCH -  Phó bí thư chi bộ

           Email: daobibo13@gmail.com - Điện thoại 0943322767

          Đồng chí: TA YÊN THỊ CHÍCH - Chi Ủy viên

          Email: chichtayen@gmail.com - Điện thoại 0918179013

 

Đảng viên thuộc Chi bộ quản lí: 

1. Cao Trọng Bằng - Bí thư Chi Bộ - Hiệu Trưởng;

2. Đạo Văn Hoạch -  Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu Trưởng;

3. Ta Yên Thị Chích - Chi Ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn;

4. Ka Tơr Tiếng - Phó Hiệu Trưởng;

5. Phạm Ngọc Hùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

6. Nguyễn Thị Ngọc Minh - Tổ trưởng chuyên môn;

7. Trần Lộc Nhân - Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng chuyên môn;

8. Trương Thị Hoàn - Tổ trưởng văn phòng;

9. Nguyễn Tấn Thụ  - Tổ phó chuyên môn;

10. Đặng Quốc Duy - Trưởng ban Thể dục thể thao;

11. Pi Năng Lâm - Giáo viên;

12. Pa Xây Viếu - Giáo viên;

13. Trần Ngọc Nam - Nhân viên;

14. Ta Yên Húc - Nhân viên.

 

II. Hội đồng sư phạm Nhà trường: 

     Trường tiểu học Ma Nới có 39 Cán bộ-Giáo viên-Công nhân viên, thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học cho học sinh trong độ tuổi, tại địa bàn xã Ma Nới. Trường Tiểu học Ma Nới có 5 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Trong đó: 

 

Ban giám hiệu: 

 1. Ông: Cao Trọng Bằng - Hiệu trưởng;

SĐT: 02593560660;    Email: banghs1976@gmail.com

2. Ông: Đạo Văn Hoạch - Phó hiệu trưởng;

Email:  daobibo13@gmail.com - Điện thoại 0943322767

3. Ông: Katơr Tiếng - Phó hiệu trưởng;

Email: kaminhtien@gmail.com - Điện thoại 0942077200

 

Tổ chuyên môn, văn phòng:

       Tổ 1:  cô Nguyễn Thị Ngọc Minh tổ trưởng và 6 thành viên; 

       Tổ 2:  cô Ta Yên Thị Chích tổ trưởng và 7 thành viên; 

       Tổ 3:  cô Đoàn Thị Minh Châu tổ trưởng và 5 thành viên; 

       Tổ 4:  thầy Phú Văn Phy tổ trưởng và 7 thành viên; 

       Tổ 5:  thầy Trần Lộc Nhân tổ trưởng và 8 thành viên; 

       Tổ văn phòng: cô Trương Thị Hoàn tổ trưởng và 4 thành viên


III. Công đoàn cơ sở: 

     1. Ban chấp hành: 

                Chủ tịch: Phạm Ngọc Hùng. ĐT 0919308277

                Phó chủ tịch: Nguyễn Hoàng Thị Minh Hoài. ĐT 0908482926

                Ủy viên: Ta Yên Thị Chích. ĐT 0918179013

                Ủy viên: Nguyễn Thị Ngọc Minh. ĐT 01686025339

                Ủy viên: Phú Văn Phy. ĐT 01279687396

      2. Ban nữ công: 

               Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Thị Minh Hoài. ĐT 0908482926

      3. Ủy ban kiểm tra: 

                Trưởng ban: Ta Yên Thị Chích. ĐT 0918179013

      4. Ban thanh tra nhân dân:

                 Trưởng ban: Lê Phi Hổ. ĐT 0978121291